Acum 1 an

Regulamentul campaniei

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

             Organizatorul campaniei promoţionale “ FII EROUL CASEI TALE PE 10 OCTOMBRIE!” („Campania”) este S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., persoană juridică constituită şi funcţionând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Bucureşti, B-dul. Theodor Pallady nr. 51 N, Clădirea C6, Corp A, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/9081/2010, Cod Unic de Înregistrare 8119423 “Organizatorul” sau “METRO”).

            Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru Participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Orice modificare a Regulamentului va fi anunţata de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării prin intermediul site-ului www.la-doi-pasi.ro.

 Art. 2. Aria de desfasurare a CAMPANIEI

 Campania se va desfăşura în  magazinele partenerilor La Doi Pași (“LDP”), conform ANEXA 1.

 ART. 3. DURATA CAMPANIEI

             Campania va începe la data de 10 octombrie 2017 ora 07:00 şi se va încheia la data de 10 octombrie 2017 ora 23:59 (“Durata Campaniei”), în programul de funcţionare al magazinului. Orice modificare a Duratei Campaniei va fi anunţată de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării prin intermediul site-ului www.la-doi-pasi.ro.

 ART. 4. PREMIILE CAMPANIEI

 4.1 Campania va avea următoarele premii, împărţite in 2 categorii:

Categoria 1:

 • Umbrelă – 3600 premii
 • Cană cafea – 3600 premii
 • Gentuţă termorezistentă – 3600 premii
 • Cutie alimentară – 3600 premii
 • Pelerină ploaie – 5850 premii
 • Breloc – 5850 premii
 • Racletă gheaţă – 5850 premii
 • Deschizător sticle – 5850 premii
 • Brăţară reflectorizată ZUZU – 20250 de premii
 • Testează un produs – 9900 de premii („Premiile”).

            Numărul de premii anterior menţionat este distribuit în mod egal pentru fiecare magazin (locaţie- 450 locaţii) ale partenerilor La Doi Pași (“LDP” enumeraţi în ANEXA 1) astfel:  Umbrelă – 8 premii, Cană cafea – 8 premii, Gentuţă termorezistentă – 8 premii, Cutie alimentară – 8 premii,         Pelerină ploaie – 13 premii, Breloc – 13 premii, Racletă gheaţă – 13 premii, Deschizător sticle – 13 premii, Brăţară reflectorizată ZUZU – 45 de premii, Testează un produs – 22 de premii.

Categoria 2:

 • SAMSUNG 40J5200 SMART TV 101cm FullHD – 10 premii

Numărul de premii anterior menţionat este distribuit în mod aleatoriu.

 4.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a introduce noi Premii Participante in Campanie sau de a exclude Premii Participante din Campanie.

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 5.1 Campania se adresează clienţilor finali ai magazinelor partenere LDP, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament („Participanţii”).

5.2 Clienții finali ai magazinelor partenere LDP primesc un tichet răzuibil în urma unei cumpărăturilor efectuate în magazinele partenere în perioada eligibilă.

5.3 Campania se cumuleaza cu alte promotii/campanii/oferte valabile in aceeasi perioada.

 ART. 6. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 6.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa fie clienți ai partenerilor LDP  in 10 octombrie 2017.

6.2 Câştigătorii premiilor vor primi premiile pe loc, pe toată durata campaniei, în programul de funcţionare al magazinului, exceptie făcând premiile din categoria 2, acestea urmând a fi distribuite câştigătorilor în termen de 10 zile.

6.3 Fiecare Participant va primi câte un tichet în urma unei sesiuni de cumpărături efectuată într-un magazin Partener, în perioada eligibilă, pentru valoare minimă de 10 lei pe bon fiscal (valoare fără tabac).

6.4 Niciunul din premiile oferite castigătorilor nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani sau în alt bun sau serviciu.

6.5 Organizatorul va acorda premiile doar Participanţilor care au luat parte la Campanie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

6.6 Premiile care, din orice motiv, nu sunt acordate în cadrul Campaniei, rămân la dispoziţia Organizatorului

6.8 Fiecărui partener LDP îi sunt distribuite un numar de 450 lozuri răzuibile. Durata campaniei este de 1 zi şi în limita disponibilităţii lozurilor. După trecerea perioadei şi în cazul în care nu s-au distribuit toate lozurile, acestea se pot distribui în continuare până la terminare. În cazul în care lozurile sunt distribuite înainte de sfârşitul perioadei promoţiei (10 Octombrie între orele 07:00 – 23:59), atunci campania se încheie pentru respectivul partener LDP.

 Art. 7 RESPONSABILITATE

 7.1 În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin respectivului Participant, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul Participant va restitui Organizatorului contravaloarea premiului şi, dacă este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

7.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare împotriva tentativelor de fraudă, abuzurilor sau oricăror alte împrejurări care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 Art. 8 TAXE ŞI IMPOZITE

             Organizatorul nu este răspunzător pentru calcularea, reţinerea şi/sau virarea impozitelor, taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina exclusivă a Participanţilor câştigători.

 ART. 9. LITIGII

            Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament.

            Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 ART. 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1 Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală  a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa întreruperea cu cel putin 24 de ore în prealabil prin intermediul site-ului www.metro.ro.

10.2 Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acestă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament.

10.3 Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul este obligat să comunice apariţia cazului de forţă majoră Participanţilor la Campanie în termen de 5 zile lucrătoare de la producere.

 Art. 11 INFORMAREA CONFORM LEGII 677/2001

11.1 Prin participarea la prezenta Campanie, Participanţii îsi exprimă acordul în ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal, precum şi, în cazul în care vor caştiga, în ce priveşte folosirea şi/sau comunicarea către public a numelui, adresei şi/sau imaginii în scopuri publicitare, fără alte contraprestaţii din partea Organizatorului.

11.2 Conform Legii nr. 677/2001, Participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale prelucrate de Organizator, dreptul de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor lor personale, dreptul de a interveni asupra datelor şi de a solicita şteregerea sau modificarea acestora, dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa autorităţii de supraveghere şi/sau justiţiei. În vederea exercitării dreptului de acces, intervenţie sau opoziţie Participanţii se pot adresa printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, expediată la sediul METRO sau al sediul societăţilor partenere LPD.

 12. ALTE REGLEMENTĂRI

12.1     În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva şi la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta işi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi tragerea la răspundere în conditiile legii a celor vinovaţi, inclusiv dar fară a se limita la descalificarea participanţilor la Campanie.

12.2     Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant prin accesarea site-ului www.metro.ro precum la Biroul de Relatii cu Clientii din toate magazinele METRO sau ale partenerilor LDP, sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisă şi datată trimisă la S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., Bucureşti, B-dul. Theodor Pallady nr. 51 N, Cladirea C6, Corp A, Sector 3 sau la sediul partenerilor LDP astfel cum sunt acestea mentionate la art. 2.

             Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi a fost semnat în 2 exemplare originale

 METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.« inapoi la stiri
X