Acum 6 luni

Regulament campanie “De 01 Iunie toti copiii sunt supereroi!”

Regulamentul oficial al Campaniei

“De 01 Iunie toti copiii sunt supereroi!

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfăşurarea campaniei “ De 01 Iunie toti copii sunt supereroi!” denumită în continuare “Campania”, iniţiată de S.C. METRO Cash & Carry România S.R.L., persoană juridică constituită şi funcţionând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Theodor Pallady nr. 51N, clădirea C6, corp A, sector 3, înregistrată la Oficiul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9081/2010, Cod Unic de Înregistrare 8119423, denumit în continuare “METRO”.

 

METRO îşi asumă rolul de iniţiator şi facilitator al organizării  unitare a Campaniei de către partenerii săi, antreprenori independenţi, reuniţi în reţeaua de magazine LaDoiPaşi, denumiţi în continuare “Coorganizatorii”.

 

METRO îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.la-doi-pasi.ro.

         

1. Durata şi aria de desfăşurare

1.1 Campania începe la data de 01 Iunie 2018 şi se va încheia la data de 03 Iunie 2018. Campania se desfăşoară în cadrul magazinelor din reteaua LaDoiPaşi înscrise sau care vor adera la această reţea până la data de 31.05.2018 inclusiv şi publicate pe site-ul www.la-doi-pasi.ro, denumite în continuare “Magazinele LaDoiPaşi”.

1.2 Lista Magazinelor LaDoiPaşi participante se actualizeaza periodic pe site-ul www.la-doi-pasi.ro.

 

2. Drept de participare

2.1 Promoţia se adresează persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în România, care au împlinit 18 ani şi care fac cumpărături de minimum 20 de lei cu TVA pe un singur bon fiscal în oricare din Magazinele LaDoiPaşi participante, în perioada 01.06.2018 – 03.06.2018, denumite în continuare „Participanţii”.

2.2 Angajaţii METRO, ai Coorganizatorilor şi ai altor societăţi implicate în organizarea şi derularea Campaniei, precum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

2.3 Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi neechivocă a prezentului regulament.

 

  3. Mecanism

3.1 Participanţii care sunt insotiti de copii lor in magazinele LaDoiPasi, în perioada 01.06.2018 – 03.06.2018 si achiziţionează produse comercializate în Magazinele LaDoiPaşi de minimum 20 de lei (cu TVA) pe un singur bon fiscal primesc o pelerina inscriptionata cu sigla LaDoiPasi.

3.2 Participantii pot intra în posesia pelerinei prin solicitarea şi înmânarea acesteia la casieriile Magazinelor LaDoiPaşi, în limita stocului disponibil, Coorganizatorii depunând toate diligenţele pentru a asigura distribuirea acestora.

3.3 Coorganizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

4. Responsabilitate

4.1 Coorganizatorii poarta în intregime responsabilitatea în ce priveste:

  1. punerea la dispozitia Participantilor, spre consultare, prezentul regulament, la cerere şi în mod gratuit;
  2. acordarea pelerinei cu titlu gratuit, în conformitate cu prezentul regulament;
  3. organizarea şi desfasurarea Campaniei în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi proprii în conformitate şi cu respectarea intocmai a prezentului regulament.

4.2 METRO, în calitate de facilitator al desfasurarii Campaniei, este absolvit de orice raspundere legata de :

  1. inmanarea pelerinelor catre Participanti;
  2. existenta pelerinelor in magazinele LaDoiPaşi pe toata durata Campaniei, in limita stocului disponibil;
  3. organizarea Campaniei în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi în conformitate cu prezentul regulament;

 

5. Taxe şi impozite

5.1. Co-organizatorii sunt responsabili si obligati in legatura cu orice impozit sau taxa rezultata pe care acordarea beneficiilor care fac obiectul acestei campanii le-ar putea genera Orice alte obligatii de natura fiscala vor fi responsabilitatea fiecarui participant la Campanie.

5.2 In nici o situatie, METRO, în calitatea sa de facilitator al desfasurarii Campaniei, nu poate fi tinut raspunzator pentru calcularea, retinerea şi/sau virarea impozitului datorat pentru veniturile obtinute în baza Legii nr. 227571/200315 privind Codul Fiscal.

     

6. Incetarea sau amanarea Campaniei

6.1 Campania va putea inceta sau fi amanata în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie unilaterala  a METRO, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore în prealabil.

6.2 La nivel de Magazin LaDoiPaşi, Campania poate fi intrerupta prin decizia unilaterala a respectivului Coorganizator, cu o informare prealabila a publicului si a METRO de 24 ore.

6.3 Campania va inceta  în cazul în care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia.

 

7. Date cu caracter personal

Derularea Campaniei nu implica prelucrarea de date cu caracte personal.

 

8. Regulamentul

Regulamentul Campaniei va fi pus la dispoziţie în mod gratuit, pentru a fi consultat, de Coorganizatori, în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi, precum şi de METRO, pe site-ul www.la-doi-pasi.ro.« inapoi la stiri
X